تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

جریان شیفتگان غرب با ابزار برنامه ششم قصد دور زدن نظام را داشته و دارند. این «دور زدن نظام» قرار است با ارائه این مجموعه احکام ناموزون، نامرتبط با ارزشهای بومی، و بیگانه با راهبردها و اهداف نظام جمهوری اسلامی رسمیت بیابد.

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

(image)

جریان شیفتگان غرب با ابزار برنامه ششم قصد دور زدن نظام را داشته و دارند. این «دور زدن نظام» قرار است با ارائه این مجموعه احکام ناموزون، نامرتبط با ارزشهای بومی، و بیگانه با راهبردها و اهداف نظام جمهوری اسلامی رسمیت بیابد.
تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

ممکن است بپسندید...