تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

طرح اصالت دارو و لوازم بهداشتی امشب ۲۵ مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور عبداللهی مدیر کل نظارت دارویی و موادمخدر و مناقبی رئیس مجمع عالی واردات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

(image)

طرح اصالت دارو و لوازم بهداشتی امشب ۲۵ مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور عبداللهی مدیر کل نظارت دارویی و موادمخدر و مناقبی رئیس مجمع عالی واردات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...