روسيه مواضع تكفيری‌ها در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کرد

روسيه مواضع تكفيری‌ها در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کرد

جنگنده‌هاى روسيه مواضع تروریست‌هاى تكفيرى در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کردند.

روسيه مواضع تكفيری‌ها در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کرد

(image)

جنگنده‌هاى روسيه مواضع تروریست‌هاى تكفيرى در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کردند.
روسيه مواضع تكفيری‌ها در «تير معله» را بصورت گسترده بمباران کرد

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...