آدرس‌های غلط جهانگیری برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی

آدرس‌های غلط جهانگیری برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سه روز بعد از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت ادعایی را مطرح کرد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

آدرس‌های غلط جهانگیری برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی

(image)

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سه روز بعد از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت ادعایی را مطرح کرد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
آدرس‌های غلط جهانگیری برای دور زدن منتقدان قراردادهای نفتی

سایت خبری زندگی

ممکن است بپسندید...