جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

نادری گفت:کاملاً مشخص بود این نشست تنها یک میتینگ سیاسی برای اهداف خاص سیاسی و انتخاباتی است و متاسفانه چیزی که در این جشنواره بسیار زشت و زننده است این است که نشریه دانشجویی اول کشور نماینده ای در آن حق رأی نداشته باشد.

جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

(image)

نادری گفت:کاملاً مشخص بود این نشست تنها یک میتینگ سیاسی برای اهداف خاص سیاسی و انتخاباتی است و متاسفانه چیزی که در این جشنواره بسیار زشت و زننده است این است که نشریه دانشجویی اول کشور نماینده ای در آن حق رأی نداشته باشد.
جو سیاسی و انتخاباتی در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی وزارت بهداشت کاملاً مشهود بود

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...