ایده های دانش بنیان در توسعه روستاها به کار گرفته شود

ایده های دانش بنیان در توسعه روستاها به کار گرفته شود

اردبیل- وزیر کشور تاکید کرد: ضروری است با هدف رفع مشکلات روستاها و توسعه اشتغال، ایده های دانش بنیان در روستاها بکار گرفته شود.

ایده های دانش بنیان در توسعه روستاها به کار گرفته شود

(image)

اردبیل- وزیر کشور تاکید کرد: ضروری است با هدف رفع مشکلات روستاها و توسعه اشتغال، ایده های دانش بنیان در روستاها بکار گرفته شود.
ایده های دانش بنیان در توسعه روستاها به کار گرفته شود

wolrd press news

ممکن است بپسندید...