تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

داروی میگری هیل تولید شده از سوی محققان پارک علم و فناوری پردیس قادر است با کاهش میزان نیتریک اکساید موجود در خون فرد مبتلا، بیماری میگرن را درمان کند و این محققان درصدد تولید فرم مایع این دارو هستند که از طریق بینی وارد بدن خواهد شد.

تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

(image)

داروی میگری هیل تولید شده از سوی محققان پارک علم و فناوری پردیس قادر است با کاهش میزان نیتریک اکساید موجود در خون فرد مبتلا، بیماری میگرن را درمان کند و این محققان درصدد تولید فرم مایع این دارو هستند که از طریق بینی وارد بدن خواهد شد.
تولید اسپری «میگرن» تا ۶ ماه آینده

اندروید

ممکن است بپسندید...