قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادعای مخالفت بامدل جدید قراردادهای نفتی را رد کرد و گفت: این شرکت منتظر است هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود چرا که اجرایی شدن سریعتر این قراردادها، به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد.

قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

(image)

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادعای مخالفت بامدل جدید قراردادهای نفتی را رد کرد و گفت: این شرکت منتظر است هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود چرا که اجرایی شدن سریعتر این قراردادها، به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد.
قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

موسیقی

ممکن است بپسندید...