نگاه عدم اتکا به داخل و اعتماد بی‌اساس به غرب در بدنه دولت در جریان است/ نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است

نگاه عدم اتکا به داخل و اعتماد بی‌اساس به غرب در بدنه دولت در جریان است/ نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است، گفت: در صورتی که تغییرات بنیادین در این قرادادها صورت نپذیرد منجر به برجام نفتی خواهد شد؛ که نتیجه‌ای جز عدم پایبندی طرف غربی نخواهد داشت.

نگاه عدم اتکا به داخل و اعتماد بی‌اساس به غرب در بدنه دولت در جریان است/ نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است، گفت: در صورتی که تغییرات بنیادین در این قرادادها صورت نپذیرد منجر به برجام نفتی خواهد شد؛ که نتیجه‌ای جز عدم پایبندی طرف غربی نخواهد داشت.
نگاه عدم اتکا به داخل و اعتماد بی‌اساس به غرب در بدنه دولت در جریان است/ نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است

خبرگزاری ایران

ممکن است بپسندید...