می خواهند خود را به نفهمی بزنیم و برای هیچ بخندیم

می خواهند خود را به نفهمی بزنیم و برای هیچ بخندیم

آنچه در این برنامه اتفاق می‌افتد، خندیدن برای هیچ است اما این خنده ‌درمانی نیست.

می خواهند خود را به نفهمی بزنیم و برای هیچ بخندیم

(image)

آنچه در این برنامه اتفاق می‌افتد، خندیدن برای هیچ است اما این خنده ‌درمانی نیست.
می خواهند خود را به نفهمی بزنیم و برای هیچ بخندیم

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...