نگرانیم کهIPC همچون برجام در مجلس بررسی شود

نگرانیم کهIPC همچون برجام در مجلس بررسی شود

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه گفت: نگرانی شدیدی نسبت به اینکه نکند IPC هم همانند سبک برجام در یک جلسه غیرعلنی بررسی شود، وجود دارد.

نگرانیم کهIPC همچون برجام در مجلس بررسی شود

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه گفت: نگرانی شدیدی نسبت به اینکه نکند IPC هم همانند سبک برجام در یک جلسه غیرعلنی بررسی شود، وجود دارد.
نگرانیم کهIPC همچون برجام در مجلس بررسی شود

wolrd press news

ممکن است بپسندید...