افزایش سن امید به زندگی

افزایش سن امید به زندگی

شهلا کاظمی پور گفت: در سال ۱۳۰۰ سنوات زناشویی – به دلیل آنکه امید زندگی حدود ۴۰ سال بود – به ۲۰ سال رسید اما به تدریج همراه با افزایش امید زندگی زنان، در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ سال رسیده است.

افزایش سن امید به زندگی

(image)

شهلا کاظمی پور گفت: در سال ۱۳۰۰ سنوات زناشویی – به دلیل آنکه امید زندگی حدود ۴۰ سال بود – به ۲۰ سال رسید اما به تدریج همراه با افزایش امید زندگی زنان، در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ سال رسیده است.
افزایش سن امید به زندگی

هنر

ممکن است بپسندید...