ایران و مقاومت اسلامی از هم جدا نیستند

ایران و مقاومت اسلامی از هم جدا نیستند

دبیر شورای نگهبان گفت:  مقاومت اسلامی در همه جا یک هدف دارند و یک راه را طی می کنند بنابراین ما از آنان جدا نیستیم و آنان از ما جدا نیستند و به یکدیگر کمک می کنیم.

ایران و مقاومت اسلامی از هم جدا نیستند

(image)

دبیر شورای نگهبان گفت:  مقاومت اسلامی در همه جا یک هدف دارند و یک راه را طی می کنند بنابراین ما از آنان جدا نیستیم و آنان از ما جدا نیستند و به یکدیگر کمک می کنیم.
ایران و مقاومت اسلامی از هم جدا نیستند

افق

ممکن است بپسندید...