بشار اسد: سوری‌ها در دفاع از سرزمین و وحدت کشورشان مصمم هستند

بشار اسد: سوری‌ها در دفاع از سرزمین و وحدت کشورشان مصمم هستند

بشار اسد: سوری‌ها در دفاع از سرزمین و وحدت کشورشان مصمم هستند

بشار اسد: سوری‌ها در دفاع از سرزمین و وحدت کشورشان مصمم هستند

کانون نماز

ممکن است بپسندید...