زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آقای زنگنه! تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزانید؛ دارید منابع مردم ایران را به بیگانگان می‌فروشید، آن هم با قراردادهایی که برای خارجی‌ها آشکار است و برای ایرانی‌ها محرمانه. این به تمسخر گرفتن مردم است.

زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آقای زنگنه! تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزانید؛ دارید منابع مردم ایران را به بیگانگان می‌فروشید، آن هم با قراردادهایی که برای خارجی‌ها آشکار است و برای ایرانی‌ها محرمانه. این به تمسخر گرفتن مردم است.
زنگنه تن مصدق‌ها و کاشانی‌ها را در گور نلرزاند

اتومبیل

ممکن است بپسندید...