مجلس برای نظارت کمیته امداد بر مؤسسات خیریه طرح ارائه کند

مجلس برای نظارت کمیته امداد بر مؤسسات خیریه طرح ارائه کند

سخنگوی کمیسیون انرژی از تقاضای رئیس کمیته امداد برای ارائه طرح مجلس به منظور تحت نظارت قرار دادن سازمان‌های خیریه و کنترل هزینه‌کرد آنها از سوی این کمیته خبر داد.

مجلس برای نظارت کمیته امداد بر مؤسسات خیریه طرح ارائه کند

(image)

سخنگوی کمیسیون انرژی از تقاضای رئیس کمیته امداد برای ارائه طرح مجلس به منظور تحت نظارت قرار دادن سازمان‌های خیریه و کنترل هزینه‌کرد آنها از سوی این کمیته خبر داد.
مجلس برای نظارت کمیته امداد بر مؤسسات خیریه طرح ارائه کند

صبحانه

ممکن است بپسندید...