بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

وزیر دفاع بسته شدن پرونده PMD را از دیگر دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر دانست.

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

(image)

وزیر دفاع بسته شدن پرونده PMD را از دیگر دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر دانست.
بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...