سیاست گذاری‌های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است

سیاست گذاری‌های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است

عضو جبهه پایداری گفت: متاسفانه سیاست گذاری های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است و چنانچه برمبنای اسلام راستین باشد ما مشکلاتی مانند برجام را نخواهیم داشت.

سیاست گذاری‌های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است

(image)

عضو جبهه پایداری گفت: متاسفانه سیاست گذاری های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است و چنانچه برمبنای اسلام راستین باشد ما مشکلاتی مانند برجام را نخواهیم داشت.
سیاست گذاری‌های دولت ما برمبنای اسلام التقاطی است

لردگان

ممکن است بپسندید...