تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با رد برخی شایعات اعلام کرد: واژه «فروغ‌آمایی» به جای فتوسنتز و «ترکیزه» به جای باکتری و یا واژه‌هایی در شیمی مانند «فروگهرش» و «فراگهرش»، مصوب این فرهنگستان نیست.

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

(image)

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با رد برخی شایعات اعلام کرد: واژه «فروغ‌آمایی» به جای فتوسنتز و «ترکیزه» به جای باکتری و یا واژه‌هایی در شیمی مانند «فروگهرش» و «فراگهرش»، مصوب این فرهنگستان نیست.
تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

car

ممکن است بپسندید...