در دولت یازدهم ۴۷۰ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شد

در دولت یازدهم ۴۷۰ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: فدراسیون های ورزشی با انتخاب گونه های حیات وحش به عنوان نماد خودشان برای نشر آگاهی مردم کار ارزشمندی انجام داند

در دولت یازدهم ۴۷۰ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شد

(image)

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: فدراسیون های ورزشی با انتخاب گونه های حیات وحش به عنوان نماد خودشان برای نشر آگاهی مردم کار ارزشمندی انجام داند
در دولت یازدهم ۴۷۰ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شد

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...