روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

یک فعال دانشجویی گفت: روحانی بهتر است به جای دامن زدن و پرداختن به موضوعاتی که نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه منجر به ابتذال فرهنگی می‌شود، تمام توان خود را بر مسئله اقتصادی جامعه بگذارد.

روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

(image)

یک فعال دانشجویی گفت: روحانی بهتر است به جای دامن زدن و پرداختن به موضوعاتی که نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه منجر به ابتذال فرهنگی می‌شود، تمام توان خود را بر مسئله اقتصادی جامعه بگذارد.
روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

عکس های جدید

ممکن است بپسندید...