رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

بنیاد سینمایی فارابی با ۷ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت حضور دارد که ۲ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت رونمایی می‌شود.

رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

(image)

بنیاد سینمایی فارابی با ۷ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت حضور دارد که ۲ عنوان فیلم در جشنواره مقاومت رونمایی می‌شود.
رونمایی از ۲ فیلم فارابی در جشنواره مقاومت

گروه تلگرام

ممکن است بپسندید...