سقوط آزاد بورس عربستان

سقوط آزاد بورس عربستان

با اعلام ضرر بخشی از صنعت عربستان و ورشکستگی شرکت‌ها ارزش سهام بازارهای بورس این کشور سقوط کرد.

سقوط آزاد بورس عربستان

(image)

با اعلام ضرر بخشی از صنعت عربستان و ورشکستگی شرکت‌ها ارزش سهام بازارهای بورس این کشور سقوط کرد.
سقوط آزاد بورس عربستان

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...