گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی وجود کرسی بیماری‌های داخلی در ایران بود

گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی وجود کرسی بیماری‌های داخلی در ایران بود

رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ایجاد کرسی بیماری‌های داخلی در ایران گفت: گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی‌های وجود این کرسی در ایران بود.

گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی وجود کرسی بیماری‌های داخلی در ایران بود

(image)

رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ایجاد کرسی بیماری‌های داخلی در ایران گفت: گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی‌های وجود این کرسی در ایران بود.
گسترش طب داخلی و تربیت پزشکان شاخص از ویژگی وجود کرسی بیماری‌های داخلی در ایران بود

گیم پلی استیشن

ممکن است بپسندید...