آمریکا تسویه ۱.۷ میلیارد دلار با ایران را تایید کرد

آمریکا تسویه ۱.۷ میلیارد دلار با ایران را تایید کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که این کشور مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار بدهی خود به ایران را به طور کامل پرداخت کرده است.

آمریکا تسویه ۱.۷ میلیارد دلار با ایران را تایید کرد

(image)

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که این کشور مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار بدهی خود به ایران را به طور کامل پرداخت کرده است.
آمریکا تسویه ۱.۷ میلیارد دلار با ایران را تایید کرد

خبرگزاری اصفهان

ممکن است بپسندید...