دانشجویان تکلیف سنگین تر از سایرین دارند/ الگوی مقاومت در دنیا جواب داده است

دانشجویان تکلیف سنگین تر از سایرین دارند/ الگوی مقاومت در دنیا جواب داده است

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان این که مقام معظم رهبری دانشجویان را افسران جنگ نرم خطاب کرده اند، گفت: این امر تکلیف دانشجویان را سنگین تر از سایرین می کند.

دانشجویان تکلیف سنگین تر از سایرین دارند/ الگوی مقاومت در دنیا جواب داده است

(image)

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان این که مقام معظم رهبری دانشجویان را افسران جنگ نرم خطاب کرده اند، گفت: این امر تکلیف دانشجویان را سنگین تر از سایرین می کند.
دانشجویان تکلیف سنگین تر از سایرین دارند/ الگوی مقاومت در دنیا جواب داده است

موزیک جوان

ممکن است بپسندید...