پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

رئیس بنیاد سعدی گفت: زبان فارسی پرچمی در ترکیه دارد که همان مولاناست. هرکس سراغ مولانا را می‌گیرد، در واقع سراغ زبان فارسی را گرفته و به برکت مولانا، مثنوی و دیوان شمس، زبان فارسی در سراسر قلمرو عثمانی حضور و نفوذ داشته است.

پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

(image)

رئیس بنیاد سعدی گفت: زبان فارسی پرچمی در ترکیه دارد که همان مولاناست. هرکس سراغ مولانا را می‌گیرد، در واقع سراغ زبان فارسی را گرفته و به برکت مولانا، مثنوی و دیوان شمس، زبان فارسی در سراسر قلمرو عثمانی حضور و نفوذ داشته است.
پرچم زبان فارسی در ترکیه مولاناست

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...