یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

وزیر بهداشت،درمان و آموزش علوم پزشکی گفت: امیدواریم یارانه‌های نقدی دولت به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود.

یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

(image)

وزیر بهداشت،درمان و آموزش علوم پزشکی گفت: امیدواریم یارانه‌های نقدی دولت به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود.
یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

اتوبیوگرافی

ممکن است بپسندید...