آمریکا برجام را پاره کند ما آن را به آتش می‌کشیم/ عملیات اخیر با همکاری مستشاران نظامی ایران و روسیه بود

آمریکا برجام را پاره کند ما آن را به آتش می‌کشیم/ عملیات اخیر با همکاری مستشاران نظامی ایران و روسیه بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دولت آمریکا پیام های آشکار به ما می دهد اما در نهان بانک ها و وزارت خزانه داری این کشور پیام های متناقضی به کشورها می دهند گفت: آنها به اشکال مختلف می کوشند بانک های ایرانی را برای سرمایه گذاران ناامن کنند.

آمریکا برجام را پاره کند ما آن را به آتش می‌کشیم/ عملیات اخیر با همکاری مستشاران نظامی ایران و روسیه بود

(image)

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دولت آمریکا پیام های آشکار به ما می دهد اما در نهان بانک ها و وزارت خزانه داری این کشور پیام های متناقضی به کشورها می دهند گفت: آنها به اشکال مختلف می کوشند بانک های ایرانی را برای سرمایه گذاران ناامن کنند.
آمریکا برجام را پاره کند ما آن را به آتش می‌کشیم/ عملیات اخیر با همکاری مستشاران نظامی ایران و روسیه بود

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...