قمار بزرگ و خطرناکی که دولت به آن ورود کرد

قمار بزرگ و خطرناکی که دولت به آن ورود کرد

رفتار پر خطر” و ” حرکت در مسیر تردید” به یک ویژگی مهم دولت یازدهم تبدیل شده است. ۳ سال پیش وقتی آقای روحانی ، موضوع مذاکرات با آمریکا را تبدیل به دستمایه رقابت های انتخاباتی کرد،

قمار بزرگ و خطرناکی که دولت به آن ورود کرد

(image)

رفتار پر خطر” و ” حرکت در مسیر تردید” به یک ویژگی مهم دولت یازدهم تبدیل شده است. ۳ سال پیش وقتی آقای روحانی ، موضوع مذاکرات با آمریکا را تبدیل به دستمایه رقابت های انتخاباتی کرد،
قمار بزرگ و خطرناکی که دولت به آن ورود کرد

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...