هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

عباسی با اشاره به نکات مثبت مستند فیل و الاغ گفت: نابسامانی و فساد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، معلول لیبرالیسم است.

هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

(image)

عباسی با اشاره به نکات مثبت مستند فیل و الاغ گفت: نابسامانی و فساد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، معلول لیبرالیسم است.
هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

ممکن است بپسندید...