تدبیر مدرن به سبک دولت یازدهم

تدبیر مدرن به سبک دولت یازدهم

باید یا در تعریف تدبیر در دولت یازدهم تشکیک کرد و یا عبارت تدبیر را به تدبیر مدرن و تدبیر سنتی تقسیم کرد.

تدبیر مدرن به سبک دولت یازدهم

(image)

باید یا در تعریف تدبیر در دولت یازدهم تشکیک کرد و یا عبارت تدبیر را به تدبیر مدرن و تدبیر سنتی تقسیم کرد.
تدبیر مدرن به سبک دولت یازدهم

واتساپ جی بی

ممکن است بپسندید...