بمب گذاری در مرکز فرهنگی در ایالت زاکسن آلمان

بمب گذاری در مرکز فرهنگی در ایالت زاکسن آلمان

شب گذشته یک مرکز فرهنگی در شهر کمنیتس واقع در ایالت زاکسن آلمان بمب گذاری شد و خسارت زیادی دید.

بمب گذاری در مرکز فرهنگی در ایالت زاکسن آلمان

(image)

شب گذشته یک مرکز فرهنگی در شهر کمنیتس واقع در ایالت زاکسن آلمان بمب گذاری شد و خسارت زیادی دید.
بمب گذاری در مرکز فرهنگی در ایالت زاکسن آلمان

دانلود بیتالک

ممکن است بپسندید...