توافق برای ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران

توافق برای ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران

وزیر نیرو گفت:ایران و تاجیکستان در نحوه پرداخت مطالبات شرکت ایرانی برای ساخت سد و نیروگاه سنگ توده ۲ و تهیه برآوردهای فنی و اقتصادی طرح ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران توافق نامه امضاء کردند.

توافق برای ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران

(image)

وزیر نیرو گفت:ایران و تاجیکستان در نحوه پرداخت مطالبات شرکت ایرانی برای ساخت سد و نیروگاه سنگ توده ۲ و تهیه برآوردهای فنی و اقتصادی طرح ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران توافق نامه امضاء کردند.
توافق برای ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلووات تاجیکستان- ایران

تلگرام نارنجی

ممکن است بپسندید...