دولت به جای، جابه جایی وزرا برای کسب آرا به فکر معیشت مردم باشد

دولت به جای، جابه جایی وزرا برای کسب آرا به فکر معیشت مردم باشد

یک فعال دانشجویی گفت: دولت تدبیر وامید بهتر است در مدت زمان باقی مانده از عمر دولت خویش به جای مسائل انتخاباتی و جابه جایی وزرا برای کسب آراء به فکر اوضاع اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم در کشور باشد.

دولت به جای، جابه جایی وزرا برای کسب آرا به فکر معیشت مردم باشد

(image)

یک فعال دانشجویی گفت: دولت تدبیر وامید بهتر است در مدت زمان باقی مانده از عمر دولت خویش به جای مسائل انتخاباتی و جابه جایی وزرا برای کسب آراء به فکر اوضاع اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم در کشور باشد.
دولت به جای، جابه جایی وزرا برای کسب آرا به فکر معیشت مردم باشد

ممکن است بپسندید...