هشدار آنکارا به اروپا درباره پیامدهای قطع مذاکره با ترکیه

هشدار آنکارا به اروپا درباره پیامدهای قطع مذاکره با ترکیه

سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در خصوص تبعات منفی قطع احتمالی مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به رهبران اروپایی هشدار داده است.

هشدار آنکارا به اروپا درباره پیامدهای قطع مذاکره با ترکیه

(image)

سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در خصوص تبعات منفی قطع احتمالی مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به رهبران اروپایی هشدار داده است.
هشدار آنکارا به اروپا درباره پیامدهای قطع مذاکره با ترکیه

نصب بیتالک

ممکن است بپسندید...