اینکه دیگران هم فساد کردند مجوز دست‌درازی به بیت المال نیست

اینکه دیگران هم فساد کردند مجوز دست‌درازی به بیت المال نیست

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی مسئولان به جای برخوردهای صریح و شفاف، به پنهان کردن و حتی توجیه فسادهای اقتصادی می‌پردازند، گفت: اینکه دیگران هم فساد کرده‌اند، مجوز دست درازی به بیت المال نیست.

اینکه دیگران هم فساد کردند مجوز دست‌درازی به بیت المال نیست

(image)

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی مسئولان به جای برخوردهای صریح و شفاف، به پنهان کردن و حتی توجیه فسادهای اقتصادی می‌پردازند، گفت: اینکه دیگران هم فساد کرده‌اند، مجوز دست درازی به بیت المال نیست.
اینکه دیگران هم فساد کردند مجوز دست‌درازی به بیت المال نیست

واتساپ جی بی

ممکن است بپسندید...