حدسی از کسی مالیات نمی‌گیریم!

حدسی از کسی مالیات نمی‌گیریم!

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این ادعا که در زمان رکود نباید از مردم مالیات گرفت،‌ گفت: مالیات براساس سود و زیان از مودیان اخذ می شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد مبنای تشخیص درآمد افراد است.

حدسی از کسی مالیات نمی‌گیریم!

(image)

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این ادعا که در زمان رکود نباید از مردم مالیات گرفت،‌ گفت: مالیات براساس سود و زیان از مودیان اخذ می شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد مبنای تشخیص درآمد افراد است.
حدسی از کسی مالیات نمی‌گیریم!

ممکن است بپسندید...