دبیرکل آینده سازمان ملل رویکردهای یکجانبه در سطح بین المللی را رد کرد

دبیرکل آینده سازمان ملل رویکردهای یکجانبه در سطح بین المللی را رد کرد

دبیرکل آینده سازمان ملل که برای رایزنی با مقام های روسیه در مسکو بسر می برد روز پنجشنبه در دیدار رئیس جمهوری این کشور، کاربرد رویکردهای یکجانبه در عرصه بین المللی از سوی برخی کشورها را رد کرد.

دبیرکل آینده سازمان ملل رویکردهای یکجانبه در سطح بین المللی را رد کرد

(image)

دبیرکل آینده سازمان ملل که برای رایزنی با مقام های روسیه در مسکو بسر می برد روز پنجشنبه در دیدار رئیس جمهوری این کشور، کاربرد رویکردهای یکجانبه در عرصه بین المللی از سوی برخی کشورها را رد کرد.
دبیرکل آینده سازمان ملل رویکردهای یکجانبه در سطح بین المللی را رد کرد

ممکن است بپسندید...