دیوان عالی نروژ شکایت اسنودن درباره عدم استرداد به آمریکا را رد کرد

دیوان عالی نروژ شکایت اسنودن درباره عدم استرداد به آمریکا را رد کرد

دیوان عالی نروژ روز جمعه با تأیید حکم دو دادگاه بدوی، دادخواست «ادوارد اسنودن»، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا علیه دولت نروژ را رد کرد.

دیوان عالی نروژ شکایت اسنودن درباره عدم استرداد به آمریکا را رد کرد

(image)

دیوان عالی نروژ روز جمعه با تأیید حکم دو دادگاه بدوی، دادخواست «ادوارد اسنودن»، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا علیه دولت نروژ را رد کرد.
دیوان عالی نروژ شکایت اسنودن درباره عدم استرداد به آمریکا را رد کرد

ممکن است بپسندید...