یادمان شهدای گمنام در دانشگاه‌ها ایجاد شد تا فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود

یادمان شهدای گمنام در دانشگاه‌ها ایجاد شد تا فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: برای اینکه فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود، یادمان شهدای گمنام در محیط دانشگاه‌ها ایجاد شد.

یادمان شهدای گمنام در دانشگاه‌ها ایجاد شد تا فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود

(image)

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: برای اینکه فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود، یادمان شهدای گمنام در محیط دانشگاه‌ها ایجاد شد.
یادمان شهدای گمنام در دانشگاه‌ها ایجاد شد تا فداکاری‌های شهیدان فراموش نشود

ممکن است بپسندید...