اینجا کسی پاسخگوی مرگ کارتن‌خواب‌ها نیست/ چرا گرم‌خانه‌ها و ۱۳۷ گریزان است؟

اینجا کسی پاسخگوی مرگ کارتن‌خواب‌ها نیست/ چرا گرم‌خانه‌ها و ۱۳۷ گریزان است؟

خودشان می‌گویند از گرم‌خانه بدمان می‌آید؛ یعنی حاضرند از سرما بمیرند ولی گرم‌خانه نروند. آنها می‌گویند: آنجا که می‌رویم؛ به صورت تحقیرآمیز با برخورد می‌شود.

اینجا کسی پاسخگوی مرگ کارتن‌خواب‌ها نیست/ چرا گرم‌خانه‌ها و ۱۳۷ گریزان است؟

(image)

خودشان می‌گویند از گرم‌خانه بدمان می‌آید؛ یعنی حاضرند از سرما بمیرند ولی گرم‌خانه نروند. آنها می‌گویند: آنجا که می‌رویم؛ به صورت تحقیرآمیز با برخورد می‌شود.
اینجا کسی پاسخگوی مرگ کارتن‌خواب‌ها نیست/ چرا گرم‌خانه‌ها و ۱۳۷ گریزان است؟

ممکن است بپسندید...