مسئولین موظف به بررسی دلایل وقوع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه هستند

مسئولین موظف به بررسی دلایل وقوع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه هستند

مسئولین موظف به بررسی دلایل وقوع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه هستند

مسئولین موظف به بررسی دلایل وقوع و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه هستند

ممکن است بپسندید...