جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

دادستان تهران درباره موضوع جلب محمود صادقی نماینده تهران گفت: دستور جلب بازپرس درباره این موضوع به قوت خود باقی است.

جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

(image)

دادستان تهران درباره موضوع جلب محمود صادقی نماینده تهران گفت: دستور جلب بازپرس درباره این موضوع به قوت خود باقی است.
جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به قوت خود باقیست

ممکن است بپسندید...