فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

فرستادگان هیئت دولت برای دیدار با باز ماندگان حادثه قطار به تبریز آمدند.

فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

(image)

فرستادگان هیئت دولت برای دیدار با باز ماندگان حادثه قطار به تبریز آمدند.
فرستادگان هیئت دولت با بازماندگان حادثه قطار تبریز-مشهد دیدار کردند

ممکن است بپسندید...