پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

پسر ۱۶ ساله هندی به خاطر متورم شدن پوست بدنش به شدت منزوی شده ، اکنون هیچ همبازی ندارد و از امکانات اولیه نیز محروم است. در هند به این پسر لقب نفرین شده را دادند.

پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

(image)

پسر ۱۶ ساله هندی به خاطر متورم شدن پوست بدنش به شدت منزوی شده ، اکنون هیچ همبازی ندارد و از امکانات اولیه نیز محروم است. در هند به این پسر لقب نفرین شده را دادند.
پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

ممکن است بپسندید...