برنامه‌های روز دانشجو دانشگاه ارومیه به تشکل خاصی واگذار نشده است

برنامه‌های روز دانشجو دانشگاه ارومیه به تشکل خاصی واگذار نشده است

معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه گفت: برنامه‌های روز دانشجو در این دانشگاه به تشکل خاصی واگذار نشده است و هر کدام از چهار تشکل در صورت داشتن برنامه می‌توانند اعلام آمادگی کنند.

برنامه‌های روز دانشجو دانشگاه ارومیه به تشکل خاصی واگذار نشده است

(image)

معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه گفت: برنامه‌های روز دانشجو در این دانشگاه به تشکل خاصی واگذار نشده است و هر کدام از چهار تشکل در صورت داشتن برنامه می‌توانند اعلام آمادگی کنند.
برنامه‌های روز دانشجو دانشگاه ارومیه به تشکل خاصی واگذار نشده است

ممکن است بپسندید...