مهمانان تازه جدول مندلیف/ با آغاز سال میلادی جدید ۴ عنصر تازه به این جدول اضافه خواهند شد

مهمانان تازه جدول مندلیف/ با آغاز سال میلادی جدید ۴ عنصر تازه به این جدول اضافه خواهند شد

قرار است از سال ۲۰۱۷ میلادی چهار عنصر جدید به ردیف هفتم جدول مندلیف اضافه شوند. این عناصر شامل ( Nihonium (Nh)، Moscovium (Mc)، Tennessine (Ts) و( Oganesson (Og هستند.

مهمانان تازه جدول مندلیف/ با آغاز سال میلادی جدید ۴ عنصر تازه به این جدول اضافه خواهند شد

(image)

قرار است از سال ۲۰۱۷ میلادی چهار عنصر جدید به ردیف هفتم جدول مندلیف اضافه شوند. این عناصر شامل ( Nihonium (Nh)، Moscovium (Mc)، Tennessine (Ts) و( Oganesson (Og هستند.
مهمانان تازه جدول مندلیف/ با آغاز سال میلادی جدید ۴ عنصر تازه به این جدول اضافه خواهند شد

ممکن است بپسندید...