دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حرکت جامعه به سوی سالمندی اشاره کرد و گفت : یکی از برنامه های دولت یازدهم این است که سالمندی به معلولیت تبدیل نشود.

دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

(image)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حرکت جامعه به سوی سالمندی اشاره کرد و گفت : یکی از برنامه های دولت یازدهم این است که سالمندی به معلولیت تبدیل نشود.
دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

ممکن است بپسندید...