نمایندگان مجلس و دولت اجراي برجام را متوقف كنند

نمایندگان مجلس و دولت اجراي برجام را متوقف كنند

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما گفت: بر نمایندگان مجلس و دولت واجب است اجراي برجام را متوقف كرده و فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان را به وضعيت قبل از تعليق بازگرداند. روحانی نیز که آب خوردن مردم را به برجام زده بود، شخصا باید از مردم ایران عذرخواهی کند.

نمایندگان مجلس و دولت اجراي برجام را متوقف كنند

(image)

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما گفت: بر نمایندگان مجلس و دولت واجب است اجراي برجام را متوقف كرده و فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي كشورمان را به وضعيت قبل از تعليق بازگرداند. روحانی نیز که آب خوردن مردم را به برجام زده بود، شخصا باید از مردم ایران عذرخواهی کند.
نمایندگان مجلس و دولت اجراي برجام را متوقف كنند

ممکن است بپسندید...